Privacybeleid

De website is eigendom van en wordt beheerd door gemeente Leidschendam-Voorburg. Gemeente Leidschendam-Voorburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van het programma Sterk voor Noord;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van het programma Sterk voor Noord;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van het programmaSterk voor Noord.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u het programmateam van Sterk voor Noord daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Sterk voor Noord stelt.

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG). De FG adviseert de gemeente over privacyvraagstukken en ziet toe op naleving van de privacywetgeving (AVG) en het gemeentelijke privacybeleid. Neem contact met de FG op als u meer wilt weten over de wijze waarop de gemeente omgaat met uw persoonlijke informatie. U kunt contact opnemen met de FG via fg@lv.nl, of bellen naar telefoonnummer 14 070 of bij de FG een klacht indienen over de gemeente.

 

Uw rechten

Privacywetgeving geeft naast verplichtingen voor de gemeente, ook diverse rechten aan u als betrokkene. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie, dataportabiliteit en het recht om vergeten te worden. Dien een verzoek in via het contactformulier of bel 14 070